Aktualności O stowarzyszeniu Szkolenia Eksperci Biuletyn Członkowie Kontakt Forum

Aktualności

Najnowsze na forum

Porady ekspertów, bieżące wydarzenia branży i inne. Ostatnio pisaliśmy o:

Prace nad projektem ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej

2016-08-31

Projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej znalazł się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Obecnie państwową służbę geologiczną pełni Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, co oznacza, iż realizowane są przede wszystkim zadania jednostki naukowej. W uzasadnieniu Rada Ministrów dostrzegła zagrożenie związane z prowadzeniem spójnej i skutecznej polityki surowcowej, a także nieefektywność działań podejmowanych przez PIG "z uwagi na swoistą dwoistość zatrudnienia". Podejmowane przez PIG działania nie dały jednak - w ocenie RM - możliwości sprawnego funkcjonowania państwowej służby geologicznej.
Rozwiązaniem może być powołanie nowej Polskiej Służby Geologicznej.
Poza zadaniami wykonywanymi obecnie PSG będzie m.in.:
- określała i weryfikowała zasoby bazy surowcowej kraju,
- zapewniała sprawną realizacje polityki surowcowej Państwa,
- dbała o racjonalne wykorzystanie i zagospodarowanie złóż,
- wspomagała właściwych organów administracji geologicznej i organów górniczych w wykonywaniu zadań przeciwdziałania wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji lub działalności wbrew zasadom zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi,
- zatwierdzała dokumentacje geologiczne,
- rozporządzała informacją geologiczną,
- monitorowała wpływy z opłat eksploatacyjnych.Planuje się, że opłata eksploatacyjna będzie pobierana przez PSG i rozdzielana wg zasady: 60% gminy, 35% PSG i 5% NFOŚiGW. Dodatkowo planuje się ograniczenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłaty eksploatacyjnej – ale wyłącznie tych, dla których dochód roczny z tytułu opłaty eksploatacyjnej na jednego mieszkańca wyniósł więcej niż 500 zł (9 gmin).

Z obecnych zadań państwowej służby geologicznej PSG przejmie następujące zadania państwa w zakresie geologii:
1) inicjację, koordynację i wykonywanie zadań zmierzających do rozpoznania budowy geologicznej kraju, w tym prac o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w szczególności dla odnowienia bazy surowcowej kraju, ustalania zasobów złóż kopalin, a także dla ochrony środowiska;
2) prowadzenie centralnego archiwum geologicznego;
3) gromadzi, udostępnia, przetwarza i archiwizuje informację geologiczną;
4) prowadzenie bazy danych geologicznych;
5) sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin;
6) przygotowywanie materiałów na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, oraz przygotowywanie we współpracy z organem koncesyjnym ocenę perspektywiczności geologicznej, o której mowa w art. 49f ust. 3 ustawy - PGG;
7) koordynacja i wykonywanie prac z zakresu kartografii geologicznej oraz wykonywanie prace pilotażowe z tego zakresu;
8) prowadzenie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla;
9) koordynacja zadań z zakresu ochrony georóżnorodności oraz geologii środowiskowej;
10) rozpoznawanie i monitoring zagrożeń geologicznych;
11) tworzenie i prowadzenie systemu informacyjnego Geoinfonet.
Państwowa służba geologiczna wykonuje także inne zadania państwa w zakresie geologii, powierzone przez ministra właściwego do spraw środowiska.