Aktualności O stowarzyszeniu Szkolenia Eksperci Biuletyn Członkowie Kontakt Forum

Szkolenia

Najnowsze na forum

Porady ekspertów, bieżące wydarzenia branży i inne. Ostatnio pisaliśmy o:

Szkolenie: koncesje, kontrola, nielegalna eksploatacja

 

Salome sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Kopalń Odkrywkowych

mają zaszczyt zaprosić na szkolenie pn.: 

  Koncesje  na  wydobycie  kopalin  ze  złóż,  kontrola  działalności 

wynikającej  z  koncesji  oraz  nielegalna  eksploatacja  kopalin 

-  rola  i  zadania organów administracji  geologicznej oraz  obowiązki  przedsiębiorców 

 

Gdańsk, 26 czerwca 2014 r.                                                                                                     

 

Tematyka szkolenia obejmuje w szerokim spektrum zagadnienia z zakresu geologii i górnictwa powiązane z procedurą administracyjną udzielania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, głównie będących w zakresie kompetencji starostów. Omówione zostaną nie tylko procedury związane z nabyciem koncesji, jak i jej zmianą, przeniesieniem i wygaśnięciem, ale także zagadnienia związane z kontrolą realizacji uprawnień i obowiązków przez posiadaczy koncesji oraz nielegalną eksploatacją kopalin. Przedstawione zostaną również podstawowe obowiązki przedsiębiorców, wynikające z prowadzenia eksploatacji kopalin ze złóż.  W ramach szkolenia przewidziano również dyskusję dotyczącą omawianych kwestii.

 

Szkolenie jest skierowane do pracowników organów administracji geologicznej (głównie szczebla powiatowego), a także geologów i przedsiębiorców górniczych zainteresowanych nie tylko procedurami administracyjnymi związanymi z uzyskaniem, przeniesieniem i zmianą koncesji na wydobywanie kopalin, ale również katalogiem i zakresem obowiązków posiadaczy koncesji oraz kontrolą działalności wykonywanej na jej podstawie.  

 

Prowadzący

 

Jolanta Majdoktor nauk o Ziemi w dziedzinie geologii, Geolog powiatowy w Nysie, biegły sądowy w  dziedzinie geologii i górnictwa

Hubert Schwarz – radca prawny, prezes Stowarzyszenia Kopalń Odkrywkowych, autor komentarza do nowego Prawa geologicznego i górniczego

 

 

 

Program szkolenia

 

1.          Postępowanie koncesyjne administracji geologicznej szczebla powiatowego w praktyce:

a)   kompetencje organu,

b)   weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku, w tym:

-       zakres i treść wniosku

-       normy górnictwa odkrywkowego

-       podstawowe parametry opisujące wyrobisko górnicze

-       najczęstsze sposoby eksploatacji kopalin

c)   wszczęcie postępowania administracyjnego i jego strony,

d)   postępowanie administracyjne – czynności podejmowane przez organ i ich kolejność, zawieszenie i podejmowanie postępowania, zasady procedury, terminy i skutki ich niezachowania,

e)   treść koncesji, w tym:

-       treść koncesji a decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

-       określanie sposobu prowadzenia ruchu zakładu górniczego

f)    zmiana i przeniesienie koncesji,

g)   wygaśnięcie koncesji,

h)   główne błędy postępowania administracyjnego.

 

 

2.          Kontrola działalności wynikającej z koncesji:

a)   podstawowe obowiązki przedsiębiorcy – terminy i ich weryfikacja (m.in. opłaty eksploatacyjne, operaty ewidencyjne i informacja o zmianie zasobów złoża kopaliny),

b)   decyzja określająca wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej,

c)   kontrola działalności na gruncie:

-       podstawy prawne kontroli i jej zakres

-       uprawnienia organów administracji geologicznej i niezbędne czynności administracyjne poprzedzające kontrolę i podejmowane w jej trakcie

d)   wezwanie do usunięcia naruszeń przepisów ustawy lub warunków koncesji i decyzja określająca termin i sposób usunięcia stwierdzonych naruszeń,

e)   postępowanie administracyjne dotyczące ograniczenia lub cofnięcia koncesji.

 

3.          Eksploatacja kopalin z naruszeniem warunków koncesji (granic obszaru górniczego) oraz bez koncesji:

a)   wydobycie na potrzeby własne i weryfikacja zawiadomień o wydobyciu piasku i żwiru na potrzeby własne,

b)   zasady prowadzenia kontroli na gruncie w związku z pozyskaniem kopaliny bez koncesji,

c)   obliczanie opłaty podwyższonej i dodatkowej, w tym definicja kopaliny,

d)   główne błędy postępowań administracyjnych dotyczących naliczania opłaty podwyższonej i dodatkowej.

 

4.          Konsultacje, dyskusja

 

 Miejsce  szkolenia: Gdańsk, Hotel Hanza****, ul. Tokarska 

rejestracja uczestników, kawa powitalna: godz. 9:30 – 10:00;  zajęcia w godz. 10:00 – 16:00;

    cena szkolenia:  340 zł netto (stawka VAT 23%);

cena uwzględnia: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, lunch.

 

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.