Aktualności O stowarzyszeniu Szkolenia Eksperci Biuletyn Członkowie Kontakt Forum

Szkolenia

Najnowsze na forum

Porady ekspertów, bieżące wydarzenia branży i inne. Ostatnio pisaliśmy o:

Szkolenie-koncesje, kontrola, nielegalna eksploatacja

2014-01-13

koncesje na wydobycie kopalin ze złóż, kontrola działalności wynikającej z koncesji oraz nielegalna eksploatacja kopalin

- rola i zadania organów administracji geologicznej

 

 

Tematyka szkolenia obejmuje w szerokim spektrum zagadnienia z zakresu geologii i górnictwa powiązane z procedurą administracyjną udzielania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, głównie będących w zakresie kompetencji starostów. Omówione zostaną nie tylko procedury związane z nabyciem koncesji, jak i jej zmianą, przeniesieniem i wygaśnięciem, ale także zagadnienia związane z kontrolą realizacji uprawnień i obowiązków przez posiadaczy koncesji oraz nielegalną eksploatacją kopalin. W ramach szkolenia przewidziano również dyskusję dotyczącą omawianych kwestii.

 

Szkolenie jest skierowane do pracowników organów administracji geologicznej (głównie szczebla powiatowego), a także geologów i przedsiębiorców górniczych zainteresowanych procedurami administracyjnymi związanymi z uzyskaniem, przeniesieniem i zmianą koncesji na wydobywanie kopalin, a także kontrolą działalności wykonywanej na jej podstawie.  

 

 

Program szkolenia

 

09:15 –  rejestracja uczestników, bufet kawowy

09:45 –  rozpoczęcie szkolenia, przywitanie uczestników i gości

09:50 –  postępowanie koncesyjne – uzyskanie, przeniesienie, zmiana i wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kopalin (Jolanta Maj)

11:30 –  wydobycie piasku i żwiru na potrzeby własne (Jolanta Maj)

11: 45 – główne obowiązki przedsiębiorców i uprawnienia organów w zakresie kontroli  koncesji (Hubert Schwarz)

12:00 –  decyzja określająca wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej (Hubert Schwarz)

 

12:15 –  wezwanie do usunięcia naruszeń, decyzja określająca termin i sposób usunięcia stwierdzonych naruszeń oraz postępowanie administracyjne dotyczące ograniczenia lub cofnięcia koncesji (Hubert Schwarz)

13:00  – przerwa na lunch

13:30 – postępowanie administracyjne w związku z pozyskaniem kopaliny bez koncesji (Hubert Schwarz)

13:45 – opłata podwyższona i dodatkowa (Hubert Schwarz)

14:15 – miernicza kontrola wydobycia w kopalniach odkrywkowych (Włodzimierz Kiełbasiewicz)

15:00 – panel dyskusyjny z udziałem p. Marcina Baradzieja (Wyższy Urząd Górniczy) i p. Waldemara Kaźmierczaka (Geolog Wojewódzki Województwa Dolnośląskiego)

15:45 –  zakończenie szkolenia

 

PROWADZĄCY

Włodzimierz Kiełbasiewicz – doktor inżynier w dziedzinie nauk technicznych, Przewodniczący Zespołu Analiz Prawa Stowarzyszenia Kopalń Odkrywkowych, posiadacz uprawnień kierownika ruchu zakładu górniczego i mierniczego górniczego. Dyrektor i główny projektant firmy PROTEGO, zajmującej się m.in. wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w górnictwie

Jolanta Maj – doktor nauk o Ziemi w dziedzinie geologii, geolog powiatowy w Nysie

Hubert Schwarz – radca prawny, prezes Stowarzyszenia Kopalń Odkrywkowych, autor komentarza do Prawa geologicznego i górniczego

 

Koszt szkolenia

Całkowity koszt szkolenia to 300 zł netto. Dla pracowników administracji istnieje możliwość zwolnienia z VAT, pod warunkiem złożenia oświadczenia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Opłata obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz lunch, a także certyfikat ukończenia.

Opłatę należy wpłacać na rachunek: Salome Sp. z o. o., 50-046 Wrocław,              ul. Świebodzka 2/5, rach. nr 38 1140 2017 0000 4002 1201 3126, z dopiskiem: szkolenie Wrocław

 

Termin i Miejsce

Szkolenie odbędzie się dnia 10 lutego 2014r. w HP Park Plaza Hotel**** we Wrocławiu, przy ul. Bolesława Drobnera 11/13, http://wroclaw.hotelepark.pl/hotel