Zgloszenie prg - pompy ciepla

Zgloszenie prg - pompy ciepla

Postprzez Jolka » 14 Mar 2014, 11:25

Nie daje mi spokoju sprawa zgłoszenia staroście projektu robót dot. wykorzystania ciepła Ziemi, a właściwie postępowanie organu gdy nie wnosi on sprzeciwu do opracowania i jego założeń.

W komentarzu do pgg H.Schwarz wskazuje, że brak wniesienia sprzeciwu powinien skutkować dodatkowo wydaniem decyzji umarzającej postępowanie jako bezprzedmiotowe.

Nie wiem czy słusznie, ale przenosząc na grunt pgg tezy orzecznictwa z prawa budowlanego (odnośnie zgłoszeń budowlanych), wynikałoby z tego, że organ nie jest zobowiązany do wydania decyzji umarzającej.

Poniżej cytat z: http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-s ... 82f76.html

"Brak podstaw do umorzenia postępowania w takim przypadku jest ponadto konsekwencją tego, że w postępowaniu zgłoszeniowym nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, albowiem w istocie swej postępowanie to nie zmierza do wydania decyzji. Postępowanie administracyjne w rozumieniu K.p.a. dotyczące dokonanego zgłoszenia wszczęte zostaje dopiero wtedy, gdy organ działając z urzędu, wydaje niekorzystną dla podmiotu zgłaszającego, decyzję o sprzeciwie. W ocenie Sądu, w pełnie podzielić należy pogląd prezentowany w orzecznictwie sądowym oraz literaturze przedmiotu, że zgłoszenie budowy w trybie art. 30 Prawa budowlanego nie powoduje powstania sprawy administracyjnej podlegającej załatwieniu przez organ. Zgłoszenie budowy jest w istocie oświadczeniem woli inwestora, które nie powoduje wszczęcia postępowania administracyjnego w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, a wobec tego przepisy Kodeksu nie mają tu zastosowania. Zgłoszenia nie można traktować jako żądania wszczęcia postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 61 § 1 K.p.a., które wnoszone jest w sprawie wymagającej załatwienia przez organ, poprzez wydanie decyzji. Milczenie organu przez okres 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia, które skutkuje po stronie dokonującego zgłoszenie uprawnieniem do wykonania zgłoszonych robót budowlanych, jako prawna forma działania organu nie jest aktem administracyjnym, a także rozstrzygnięciem organu uregulowanym w K.p.a. Procedura "zgłoszenia" robót budowlanych nie jest rodzajem postępowania administracyjnego sensu stricte. Zgłoszenie robót budowlanych wywiera skutek w rozumieniu K.p.a. jedynie wtedy, gdy załatwienie sprawy administracyjnej dokonuje się w drodze wydania decyzji o sprzeciwie. W pozostałych przypadkach, zgłoszenie trzeba rozumieć tylko jako podstawę podjęcia przez uprawniony organ czynności o charakterze wewnętrznym, w których ani inwestor, ani osoby trzecie nie mają zapewnionego udziału. Przyjęcie zgłoszenia nie powoduje więc uruchomienia jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, prowadzonego zgodnie z regułami K.p.a. Charakter postępowania administracyjnego ma dopiero postępowanie w sprawie wniesienia sprzeciwu, które podejmowane jest z urzędu, tylko jeżeli organ uzna, iż zachodzą ustawowe przesłanki wydania decyzji o sprzeciwie (...).

Reasumując powyższe stwierdzić należy, że skoro dokonanie zgłoszenia robót budowlanych nie powoduje wszczęcia postępowania administracyjnego, a postępowanie takie wszczęte zostaje dopiero w wyniku wydania decyzji o sprzeciwie, to jeśli organ nie wniesienie sprzeciwu, nie może umorzyć postępowania jako bezprzedmiotowego, gdyż postępowanie nie zostało wszczęte. Elementem, od którego zależy uprawnienie do wydania decyzji o sprzeciwie nie jest przy tym rozpoczęcie lub wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu. To z kolei oznacza, że okoliczność ta nie może stanowić również podstawy do umorzenia postępowania."

Wydaje się nie ulegać wątpliwości w świetle orzeczeń na bazie prawa budowlanego, że zaświadczenia wydawane przez organ o fakcie braku wniesienia sprzeciwu przed upływem 30 dni nie nadają uprawnień do rozpoczęcia realizacji prac przed upływem liczby dni wskazanych w ustawie (30), bowiem starosta może sprzeciw wnieść również po wcześniejszym wydaniu takiego zaświadczenia, o ile zmieści się we wspomnianym terminie.
Co jednak z postępowaniem w razie braku sprzeciwu? czy faktycznie możemy po prostu dosadnie mówiąc zarchiwizować sprawę?

Na stronie PIG w zakładce geologia samorządowa pytanie w tej kwestii, brzmiące: Jaką formę powinno mieć przyjęcie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, jeśli nie wnosi się do niego sprzeciwu? Czy można w ogóle nie informować wnioskodawcy o jego przyjęciu?
odpowiedziano:
"Zgodnie z przepisem art. 33 ust. 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze projekt prac geologicznych wykonywany w celu wykorzystania ciepła Ziemi podlega zgłoszeniu właściwemu organowi administracji geologicznej. Do wykonania robót geologicznych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu tych prac właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu. Oznacza to, że jeżeli w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia projektu właściwy organ administracji geologicznej nie wyda decyzji o sprzeciwie w stosunku do wykonywania tych prac, to jest to jednoznaczne z przyjęciem projektu (odpowiedzi udzieliła Małgorzata Woźnicka)."

z czego nie wynika że jakakolwiek czynność musi być wykonana (w sensie wydania decyzji umarzającej).

Im więcej czytam, tym bardziej głupieję :shock:
Jolka
dozór forum
 
Posty: 24
Rejestracja: 12 Sty 2013, 12:41
firma: S.P. Nysa

Re: Zgloszenie prg - pompy ciepla

Postprzez realista » 16 Mar 2014, 10:49

W analogiczny sposób "zgłaszane" są projekty zagospodarowania złoża; organ koncesyjny przybija pieczątkę na pierwszej stronie pzz z informacją, iż "nie wydano decyzji, o której mowa (...)".
realista
generał *
 
Posty: 327
Rejestracja: 12 Mar 2012, 15:33
firma: GMG


Wróć do projekty robót geologicznych

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron