Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy - właściwy organ?

Imprezy, konferencje, zjazdy i nieformalne spotkania, zapytania, prośby o pomoc i wszystko, co nie mieści się w poprzednich kategoriach

Re: Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy - właściwy orga

Postprzez poszukiwacz » 14 Sty 2015, 16:23

Czy może coś udało Wam się wyjaśnić w tym temacie? Do mnie właśnie wpłynęło pismo Wójta z prośbą o uzgodnienie (projektu decyzji o warunkach zabudowy-budynek mieszkalny) w odniesieniu do wód podziemych. W podstawie prawnej podano art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu pzrestrzennym oraz art. 161 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy Pgig.
Nawiązując do Waszych wczesniejszych refleksji: czy znany jest Wam zapis art. 23 i art. 24 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Np.: Art. 23. mówi: "Organy, o których mowa w art. 11 pkt 5 i 6 oraz art. 17 pkt 6, w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej są obowiązane do współpracy przy sporządzaniu odpowiednio projektu studium albo projektu planu miejscowego, polegającej na wyrażaniu opinii, składaniu wniosków oraz udostępnianiu informacji". Ustawodawca wyraźnie podkreśla właściwość miejscową i rzeczową jeśli chodzi o uzgadnianie i opiniowanie studium/planów. Czy zatem można z tego wywodzić, że brak takowych wzmianek przy zapisach dotycząych decyzji o warunkach zabudowy, wskazuje, że właściwym organem administracji geologicznej - w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych będzie marszałek (art. 161 ust. 1 Pgig)?
poszukiwacz
dyrektor **
 
Posty: 142
Rejestracja: 07 Cze 2012, 11:53

Re: Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy - właściwy orga

Postprzez Hubert » 14 Sty 2015, 16:35

Rozmawiałem z kilkoma organami, starostowie generalnie planują przekazywać wszystko do marszałków, a marszałkowie pewnie złożą do NSA.
Hubert
dozór forum
 
Posty: 943
Rejestracja: 02 Mar 2011, 19:36
Miejscowość: Wrocław

Re: Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy - właściwy orga

Postprzez mkxx » 03 Lut 2015, 15:33

poszukiwacz napisał(a):Czy zatem można z tego wywodzić, że brak takowych wzmianek przy zapisach dotycząych decyzji o warunkach zabudowy, wskazuje, że właściwym organem administracji geologicznej - w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych będzie marszałek (art. 161 ust. 1 Pgig)?


Wg mnie jeśli dotyczy to złóż o pow. > 2 ha czy też ujęć o wydajności > 50m3/h to właściwym organem do tych opinii będzie marszałek.
mkxx
inżynier *
 
Posty: 37
Rejestracja: 13 Maj 2013, 13:51
firma: UM

Re: Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy - właściwy orga

Postprzez poszukiwacz » 03 Kwi 2015, 13:26

Czy coś się u Was wyjaśniło od czasu powyższej dyskusji? Jak podeszlibyście do następującej sytuacji: wójt wystąpił do starosty (jako organu administracji geologicznej) o uzgodnienie projektu decyzji dla projektowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego. Na części działki zlokalizowane jest udokumentowane złoże (powierzchnia powyżej 2 ha). Czy fakt, iż na tej działce jest udokumentowane złoże stanowi przesłankę do odmowy uzgodnienia projektu decyzji? Jeśli tak to na jakiej podstawie? Czy starosta powinien przekazać wniosek wójta do marszałka?
poszukiwacz
dyrektor **
 
Posty: 142
Rejestracja: 07 Cze 2012, 11:53

Re: Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy - właściwy orga

Postprzez Hubert » 03 Kwi 2015, 13:34

poszukiwacz napisał(a):Czy fakt, iż na tej działce jest udokumentowane złoże stanowi przesłankę do odmowy uzgodnienia projektu decyzji?
Jeśli tak to na jakiej podstawie? Czy starosta powinien przekazać wniosek wójta do marszałka?

M.zd. organem właściwym w sprawie złóż >2ha (i to niezależnie od tego, któremu z omawianych wyżej poglądów przyznamy rację), jest marszałek. Starosta ma zatem dwie opcje:
1) uznać się za właściwy w zakresie złóż "starostowskich" (do 2 ha+brak robót strzałowych) i w tym zakresie uzgodnić projekt decyzji, informując jednocześnie o tym, że na działce jest złoże "marszałkowskie", co powinno skutkować wystąpieniem przez wójta/burmistrza do właściwego marszałka z analogicznym wnioskiem,
2) uznać brak właściwości i przekazać sprawę właściwemu marszałkowi.
Praktyka pewnie pójdzie w stronę 2.
Podstawą odmowy w tym przypadku będzie zasada ochrony złóż (nikt nie wie, co ona oznacza), więc przywoływać można różne przepisy, z art. 125 Prawa ochrony środowiska na czele.
Hubert
dozór forum
 
Posty: 943
Rejestracja: 02 Mar 2011, 19:36
Miejscowość: Wrocław

Re: Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy - właściwy orga

Postprzez geologMNP » 09 Kwi 2015, 09:50

Stanowisko Minsterstwa Środowiska w przedmiotwej sprawie wygląda następująco!

[i]Zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. a tiret 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej „PZP”), wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego występuje o opinie o projekcie do właściwych organów administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych. Zgodnie zaś art. 53 ust. 4 pkt 5 PZP decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z właściwym organem administracji geologicznej - w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych. Na mocy odesłania z art. 64 PZP powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Kwestie dotyczące organów administracji geologicznej, w tym ich właściwości, zostały uregulowane w dziale IX, rozdziale 2, Prawa geologicznego i górniczego, dalej „PGiG”.

Właściwy organ do opiniowania/uzgodnienia jest ustalany na podstawie rodzaju złoża kopaliny występującego na terenie objętym decyzją/projektem planu, gdyż organem właściwym do uzgodnienia/wydania opinii jest organ, który jest właściwy w sprawie dokumentacji geologicznej dla danych złóż kopalin. Właściwość organów w sprawie dokumentacji geologicznej została określona w art. 161 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (dalej „PGG”). Przykładowo Minister Środowiska uzgadnia projekty decyzji dotyczące terenu na którym znajdują się m. in. złoża węglowodorów.

Literalne brzmienie ww. przepisów słowo „udokumentowane” odnosi się jedynie do kopalin. Jednakże w praktyce także w stosunku do wód podziemnych należy uznać, że chodzić będzie także o „udokumentowane” wody podziemne. W przypadku bowiem dotyczących wód podziemnych uzgodnienie/opiniowanie dotyczy terenów objętych dokumentacją hydrologiczną sporządzaną w związku z występowaniem wód podziemnych. Zgodnie z art. 90 PGG dokumentację hydrologiczną wykonuje się między innymi w celu ustalenia zasobów oraz właściwości wód podziemnych, czy też ustanawiania obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych. Analogicznie jak w przypadku złóż organem właściwym do uzgodnienia/wydania opinii będzie organ właściwy do zatwierdzenia dokumentacji hydrologicznej. Przykładowo Minister Środowiska jest organem właściwym w sytuacji, gdy teren objęty decyzją leży w obszarze głównych zbiorników wód podziemnych, gdyż zgodnie z art. 161 ust. 3 pkt 4 PGG minister właściwy do spraw środowiska jest właściwy w sprawie dokumentacji geologicznej dotyczącej określania warunków hydrogeologicznych w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych.

W art. 17 PZP jest mowa o „właściwych organach”, a w art. 53 PZP posłużono się sformułowaniem „właściwy organ”. Trudno wyjaśnić, dlaczego ustawodawca zdecydował się na takie rozróżnienie. W praktyce nie ma ono znaczenia, gdyż przykładowo jeśli na danym terenie objętym decyzją o lokalizacji celu publicznego występują złoża kopalin, dla których dokumentacje geologiczną zatwierdzają różne organy administracji geologicznej, to wójt/burmistrz/prezydent miasta musi wystąpić o uzgodnienie do wszystkich właściwych w sprawie organów, a nie tylko jednego.

Na zakończenie pragnę dodać, że powyższe wyjaśnienie nie stanowi obowiązującej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji publicznej orzekających w sprawach indywidualnych. Zawiera jedynie stanowisko Departamentu Nadzoru Geologicznego Ministerstwa Środowiska w tej sprawie.
[/i]
geologMNP
górnik **
 
Posty: 7
Rejestracja: 08 Sty 2015, 14:51
firma: Urzad

Re: Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy - właściwy orga

Postprzez Hubert » 09 Kwi 2015, 20:35

geologMNP napisał(a):Właściwy organ do opiniowania/uzgodnienia jest ustalany na podstawie rodzaju złoża kopaliny występującego na terenie objętym decyzją/projektem planu, gdyż organem właściwym do uzgodnienia/wydania opinii jest organ, który jest właściwy w sprawie dokumentacji geologicznej dla danych złóż kopalin.

Geologu, wielkie dzięki za podzielenie się stanowiskiem Ministerstwa! Dla mnie najciekawszy jest zacytowany wyżej fragment. Co prawda rozumiem, że praktyka tego wymaga, ale nadal nie wiem, z czego taki pogląd można wyprowadzić.
Problem, nad którym się pochylamy, to najlepszy dowód jakości stanowionego w PL prawa.
Hubert
dozór forum
 
Posty: 943
Rejestracja: 02 Mar 2011, 19:36
Miejscowość: Wrocław

Re: Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy - właściwy orga

Postprzez halszkaa » 13 Maj 2016, 13:51

Temat "urwał się" w styczniu ub. roku. Czy może są aktualne wyjaśnienia, informacje dot. tego problemu?
halszkaa
technik *
 
Posty: 16
Rejestracja: 12 Maj 2016, 13:59

Poprzednia

Wróć do Pozostałe dyskusje

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron