Strona 2 z 2

Re: przeniesienie koncesji na inny podmiot

PostWysłany: 14 Wrz 2020, 15:17
przez halszkaa
Spółka cywilna o nazwie X posiada koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża. W spółce zmienili się wspólnicy (do spółki dołączył wspólnik - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a następnie jeden ze wspólników wystąpił ze spółki), spółka zmieniła nazwę. Czy w tej sytuacji powinna nastąpić zmiana koncesji (nazwa spółki, w nazwie są imiona nazwiska wspólników), czy przeniesienie praw i obowiązków (na nowego wspólnika? wspólników spółki w zmienionym składzie?)?
Ustawa pgig definiuje: przedsiębiorcą - jest ten, kto posiada koncesję. Natomiast organ koncesyjny za zgodą przedsiębiorcy, któremu została udzielona koncesja, przenosi koncesje na rzecz podmiotu, który spełnia określone wymagania (art. 36 ustawy pgig).
Praktyka organów koncesyjnych jest niejednolita w przypadku spółek cywilnych, w sytuacji opisanej na wstępie mojego pytania, dokonuje się zmiany koncesji lub przeniesienie koncesji na wspólników spółki w zmienionym składzie.

Re: przeniesienie koncesji na inny podmiot

PostWysłany: 14 Wrz 2020, 15:34
przez Hubert
A kiedy została udzielona koncesja? Jest to istotne dla ustalenia stanu prawnego, dlatego że od 1 stycznia 2001 r. ustawodawca jednoznacznie wskazał, że przedsiębiorcami mogą być wyłącznie wspólnicy spółki cywilnej, a zatem - pośrednio - że koncesja powinna być udzielona wspólnikom, a nie spółce cywilnej.

Re: przeniesienie koncesji na inny podmiot

PostWysłany: 15 Wrz 2020, 09:57
przez halszkaa
Koncesja wydana została w 2002 r. na podstawie ustawy pgig z 1994 r. zmieniana koncesji w 2012 r. na podstawie ustawy pgig z 1994 r. (poszerzenie OG i TG, zastosowano przepisy przejściowe - wniosek o zmianę koncesji złożony w październiku 2011)

Re: przeniesienie koncesji na inny podmiot

PostWysłany: 15 Wrz 2020, 18:32
przez Hubert
Faktycznie, do 31 XII 2000 r. możliwym było uznanie, że spółka cywilna może być adresatem decyzji administracyjnej (nie wdając się w szczegóły, bo poglądów było więcej). Od 1 I 2001 weszła w życie ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej, która w art. 2 ust. 3 jednoznacznie przesądziła: "za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej". Tym samym ustawodawca rozwiał wszelkie wątpliwości co do tego, że koncesje powinny być udzielane wspólnikom, a nie s.c.
Tym samym mamy dwa problemy do rozgryzienia:
1) zamiana "s.c." na wspólników,
2) ustąpienie jednego wspólnika na rzecz nowego wspólnika.
Jako że stwierdzenie nieważności takiej koncesji nie jest obecnie możliwe (zaszły nieodwracalne skutki prawne), to w zasadzie należałoby... wystąpić o udzielenie nowej koncesji.
Każde inne rozwiązanie będzie obarczone błędem, bo nie można w trybie zmiany koncesji wprowadzać nowych jej adresatów (taki pogląd w odniesieniu do decyzji administracyjnych wyrażono na gruncie art. 155 KPA). Trzeb sprawdzić, czy ustępujący wspólnik jest wpisany jako adresat koncesji, czy tylko s.c.; w tym pierwszym przypadku można byłoby rozważyć przeniesienie praw i obowiązków na mocy 36 PGG.