Strona 1 z 1

Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG a koncesja

PostWysłany: 12 Wrz 2017, 19:18
przez poszukiwacz
Witam,

Może ktoś z Was miał następujący problem: Przedsiębiorca będący osobą fizyczną został wykreślony z CEIDG, ponieważ zawiesił działalność i nie wznowił jej po upływie 24 miesięcy. Wykreślenie nastąpiło na podst ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca posiada koncesję na wydobywanie kopaliny. Organ koncesyjny wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia tej koncesji jako bezprzedmiotowej, bowiem przedsiębiorca, któremu udzielono koncesji nie istnieje. W efekcie posiadacz koncesji po upływie blisko dwóch miesięcy od momentu wykreślenia z CEIDG chce ponownie założyć działalność i jak twierdzi wtedy organ koncesyjny powinien umorzyć postępowanie w sprawie wygaśnięcia koncesji. Jaka ścieżka jest właściwa w tej sytuacji? Umorzenie i kontynuowanie działalności na podstawie tej koncesji? Założenie działalności i procedura koncesyjna od nowa????

Re: Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG a koncesja

PostWysłany: 12 Wrz 2017, 22:39
przez aszw
Bardzo interesujący temat i ciekaw jestem jak zostanie to rozstrzygnięte. Mnie nasuwają się takie przemyślenia:

Według art. 6 pgg przedsiębiorcą jest "ten, kto posiada koncesję" - bez detalicznego rozróżniania czy to osoba fizyczna czy spółka ksh, więc w przypadku osoby fizycznej bez dodatkowego wskazywania czy i w jakiej formie działalność jest (lub będzie) przez nią prowadzona. Któryś z przepisów kodeksu cywilnego mówi zaś, że firmą osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest jedynie jej imię i nazwisko, które ewentualnie może być uzupełnione dodatkowymi informacjami. Dla przykładu dla Jana Nowaka, który na fakturach, pieczątkach i wizytówkach ma napisane "PPHU Export-Import-Wydobycie Jan Nowak" firmą będzie tylko "Jan Nowak" - reszta to informacje dodatkowe. Koncesja wydana dla tego przedsiębiorcy, pomimo nawet zapisu że wnioskował o nią i otrzymał ją podmiot pn. "PPHU Export-Import-Wydobycie Jan Nowak" - jest de facto koncesją wydaną dla Jana Nowaka.

Czy w tej sytuacji skreślenie z CEIDG powoduje automatycznie wygaśnięcie koncesji? Dopóki Jan Nowak pozostaje przy życiu a termin obowiązywania koncesji nie upłynął - mam wątpliwości.

Co więcej, art. 38 pgg traktujący o wygaśnięciu koncesji mówi "jeżeli stała się bezprzedmiotowa". Nawet jeśli Jan Nowak powinien być w CEIDG a został z niej skreślony, koncesja stała się co najwyżej "bezpodmiotowa", nikt nie anulował przecież przedmiotu koncesji którą jest wydobywanie kopaliny ze złoża. Czy kwalifikuje się to zatem pod art. 38? Powtórzę się: dopóki Jan Nowak pozostaje przy życiu a termin obowiązywania koncesji nie upłynął - mam wątpliwości.

Ma to Waszym zdaniem sens czy popłynąłem w tej prawnej improwizacji? Kontratakujcie jakby co, ciekaw jestem opinii. A zwłaszcza opinii prawnika. Hubert, jesteś tam? :)

Re: Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG a koncesja

PostWysłany: 14 Wrz 2017, 10:02
przez Fred
Z orzecznictwa wynika, że bezprzedmiotowość koncesji powinna się łączyć z trwałą nieusuwalną przeszkodą, która uniemożliwia dalsze wykonywanie uprawnień wynikających z koncesji, co w niniejszym przypadki wg mnie nie koniecznie może zostać potraktowane w taki sposób. Ponadto trzeba się zastanowić dlaczego ustawodawca w art. 38 przewiduje stwierdzenie bezprzedmiotowości w przypadku likwidacji przedsiębiorcy, który nie jest osobą fizyczną. W stosunku do osoby fizycznej, stwierdzenie wygaśnięcia koncesji zostało przewidziane jedynie w przypadku jej śmierci, dlatego podczepienie wykreślenia z CEIDG do bezprzedmiotowości, tym bardziej może być zakwestionowane.
Czy w opisanym przez ciebie przypadku nie można by było wszcząć postępowania o cofnięcie koncesji, w związku z jej trwałym zaprzestaniem? Warto tu zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej Przedsiębiorca to osoba, która wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą, a sam wpis jest wymogiem, który musi spełnić przed jej rozpoczęciem, tak samo jak np. uzyskanie koncesji przed przystąpieniem do wydobywania kopaliny.
Tym samym wykreślenie z CEIDG świadczy o tym, że Przedsiębiorca nie ma zamiaru prowadzić jakiejkolwiek działalności gospodarczej, a tym samym trwale zaprzestał wykonywania działalności koncesyjnej.
Nie wiem, czy to dobry tok rozumowania, ciekawe co na to Hubert :)

Re: Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG a koncesja

PostWysłany: 14 Wrz 2017, 11:20
przez poszukiwacz
Ustawa Prawo geol i górnicze niestety nie definiuje pojęcia "trwałego zaprzestania".
Pojęcie to pojawia się w ustawie o swobodzie działalności. I tak np. Art. 30. nakłada na Przedsiębiorcę obowiązek złożenia wniosku o jego wykreślenie z CEIDG - w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Z kolei Art. 34 mówi: "Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadku stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej"; Jeśli rzeczywiście mielibyśmy naszą sytuację potraktować jako trwale zaprzestanie wykonywania działalności opierając się o swobodę działalności gospodarczej, wszcząć postępowanie o cofnięcie i co dalej? Art. 37 Pgig mówi o postanowieniu wzywającym do usunięcia naruszeń. Organ koncesyjny miałby w tej sytuacji wymuszać na przedsiębiorcy podjęcie tej działalności? A co z decyzją ministra do spraw gospodarki? Myślę, że ustawodawca Pgig ma coś innego "na myśli" posługując się terminem "trwałe zaprzestanie" tylko co?
Chcę jeszcze podkreślić, że w przypadku wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG, zostaje również wykreślony z rejestru REGON. Oczywiście Kowalski jako Kowalski nadal istnieje, ale jako podmiot gospodarki narodowej już nie.